نويسندگان وبسايت: درزاده سليم: http://www.bahrami488.loxblog.com/vorod
نرم افزار شبيه ساز كنكور «رايگان« : http://bahrami488.loxblog.com/post/23/%D9%86%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D9%83%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1.htm
ابزار وبلاگ زیبا: TOOlS BLOG>>http://www.3x2.ir >> http://www.3x2.ir